MARDİN MOVAPARK AVM - <center>MOVAPARK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI</center>
MOVAPARK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İSTANBUL YEDİTEPE TURİZM EĞİTİM SAĞLIK VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (MOVAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ)

 

1.AMAÇ

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20 nci maddesine göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İstanbul Yeditepe Turizm Eğitim Sağlık ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi  (MOVAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ) (MOVAPARK) olarak çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemler MOVAPARK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (POLİTİKA) göre gerçekleştirilmektedir.

İşbu POLİTİKA ile kişisel verilerin işlenmesi ve işlenen verilerin korunmasına yönelik faaliyetler, kişisel verileri işlenen ilgilinin bilgilendirilmesi dahil hak ve yükümlülükleri ile veri sorumlusu olan MOVAPARK’nın ilgili Yasalar kapsamındaki hak ve yükümlülükleri MOVAPARK POLİTİKA’sı haline getirilerek hukuka uygunluğun sağlanması amaçlanmaktadır.

 

2. TANIMLAR

 

KVK Kanunu ve işbu MOVAPARK POLİTİKASI’nda kullanılan tanımlar aşağıdaki gibidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onay.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği      belirli     veya      belirlenebilir     bir      gerçek      kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik    olmayan    yollarla    elde    edilmesi,   kaydedilmesi, depolanması,    muhafaza    edilmesi,    değiştirilmesi,  yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK

07 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Ziyaretçi/Müşteri

MOVAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİne gelen, internet sitesini ve mobil uygulamaları kullanan gerçek kişiler.

Çalışan

MOVAPARK çalışanları,

İş Ortağı

MOVAPARK’nın taahhüt ve yükümlülükleri kapsamında işbirliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri ve çalışanları.

Üçüncü Kişi

MOVAPARK’nın   faaliyetleri   ile    doğrudan   ilişkili   olmasa    da, yararlanan ve/veya çalışan yakınları, ziyaretçiler vb,

Üyeler

MOVAPARK’nın sunduğu pazarlama faaliyetleri ve hizmetlerinden bilgi alması/faydalanması amacıyla veri kayıt sistemine kişisel verilerini kaydettiren gerçek kişiler.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK GENEL İLKELER 

 

MOVAPARK, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVK Kanunu ile KVK Kurumu tarafından çıkartılacak olan her türlü düzenlemeye uygun olarak kişisel verileri hukuka uygun işleyecektir.

Bu kapsamda MOVAPARK kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket ederek hukuka uygunluğu sağlayacak ve devamlılığını gözetecektir:

3.1.  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

MOVAPARK, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan kişisel verileri ilgili Yasalar ve bu Yasalara uygun olarak çıkartılan ve çıkartılacak olan mevzuat kapsamında hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleyecektir.

3.2.  Doğru ve gerektiğinde güncel olma

MOVAPARK, işlenen kişisel verilerin doğruluğuna ilişkin azami önlemleri almakta, herhangi bir hata olması halinde bunların düzeltilmesi ve işlenen kişisel verilerde değişiklik olması hallerinde gerekli güncellemeyi yapacaktır.

3.3.  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme

MOVAPARK, kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütleri gerçekleştirmek amacıyla KVK Kanununun öngördüğü şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemektedir.

3.4.  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

MOVAPARK, sadece amaçlarının yerine getirilmesi ve faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kişisel verileri işlemekte, amaç ve faaliyet alanı dışındaki kişisel verileri işlememektedir.

3.5.   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

MOVAPARK, tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili Yasa ve mevzuatta öngörülen ve veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak gerektiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler ilgili Yasa ve mevzuatta öngörülen süreler geçtikten ve işlenme amaçları sona erdikten sonra MOVAPARK tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL ŞARTLARI

 

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda MOVAPARK kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir.

KVK Kanunu’nun 5 inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.

 

Buna göre;

4.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde:

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. MOVAPARK Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

4.2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde:

İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde MOVAPARK tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

4.3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde MOVAPARK tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

4.4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde:

KVK Kanunu ile MOVAPARK veri sorumlusu olup, MOVAPARK hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.

4.5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde:

Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler MOVAPARK amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

4.6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde:

Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

4.7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde:

MOVAPARK’nın meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MOVAPARK tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

MOVAPARK tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

MOVAPARK tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

 

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu veriler ancak ilgili kişinin açık rıza vermesi ile işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, hukuka aykırı olarak işlenmeleri halinde, kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa neden olacak nitelikte olduğundan MOVAPARK özel nitelikli kişisel verilerin işlenmemesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

İlgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli veriler ancak veri sahibinin açık rıza vermesi veya Kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir.

İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise KVK Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen;

MOVAPARK özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve belirlenecek ek önlemleri de gecikmeksizin alacaktır.

 

6.KİŞİSEL VERİ ve VERİ SAHİPLERİ SINIFLANDIRILMASI ile KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

 

MOVAPARK tarafından işlenen kişisel veriler KVK Kanunu ve Politikasında belirlenen ilkeler kapsamında meşru ve hukuka uygun olarak ve tamamen işlenme amaçları doğrultusunda ve veri işleme şartlarının bir veya bir kaçına dayalı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

Buna göre MOVAPARK tarafından işlenen verilerin sınıflandırılması;

İŞLENEN VERİ

İŞLENEN VERİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kimlik Bilgi Verileri

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir. Kişinin ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne- baba-çocuklarının adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, nüfus kütük bilgileri vb. bilgileri içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve tanıtım kimlikleri gibi belgeler, kişinin SGK numarası, vergi numarası vb. bilgiler.

İletişim Bilgi

Verileri

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, mac adresi vb. kişi ile iletişim kurulacak bilgiler.

Ziyaretçi/Müşteri

Bilgi Verileri

Alışveriş  ve  İş  Merkezi’ni  alışveriş,  iş  ve  gezi  gibi  çeşitli amaçlarla  ziyaret  edenler  ile  Alışveriş  ve  İş  merkezinde yer alan ticari işletmelerin mal ve hizmet sattıkları gerçek kişilerin, giriş çıkış kayıtları, sadakat karta üye oldukları tarihten itibaren elde edilen ve üyelikleri ile ilgili yapılan işlemlere ait kimlik ve iletişim bilgi verileri.

Çalışan Bilgi Verileri

MOVAPARK yönetimi çalışanlarının Hizmet Sözleşmesi imzalanması öncesi ve sonrasına ilişkin kimlik bilgi ve iletişim verileri ile Alışveriş ve İş merkezi kiracı çalışanlarının giriş çıkışları için verilen kimlik kartları dolayısıyla alınan kimlik bilgi ve iletişim verileri, ayrıca taşeron şirket çalışanlarına ait kimlik bilgi ve iletişim bilgi verileri.

Pay Sahipleri Bilgi Verileri

MOVAPARK’nın    ticari     faaliyetleri     kapsamında     şirket     pay sahiplerinin kimlik bilgileri, banka hesap ve İBAN numarası bilgileri vb. bilgi ve veriler.

Finansal Bilgi Verileri

MOVAPARK’nın gerek ürün ve hizmetlerinden yararlananları gerekse çalışanlarına olan yükümlülükleri ve faaliyeti kapsamında elde edilen banka hesap ve İBAN numarası bilgileri, finansal sonucu gösteren her türlü belge ve bilgi, gelir bilgileri vb. bilgi ve veriler.

Aile Bireyi ve Yakınlarına İlişkin Veriler

MOVAPARK çalışanları ve taşeron şirket çalışanları ile Alışveriş ve İş Merkezi’ni alışveriş, iş ve gezi gibi çeşitli amaçlarla ziyaret edenlerin veri sahibinin elde edilen (eş, çocuk, anne, baba, kardeş vb.) bilgi ve veriler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Verileri

MOVAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ’nin çevresinde güvenlik amacı ile kurulu bulunan, kameralardan elde edilen görsel veri ve bilgiler, araç plaka tanıma sisteminin kaydettiği veriler

İşitsel Bilgi Verileri

MOVAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ’nin faaliyet ve hizmetlerinde kalite standardının artırılması ve daha iyi hizmet verilmesi amacıyla telefonlarının gerek gelen aramalar gerek giden aramaların kaydedilmesi ile elde edilen veri ve bilgiler.

şeklindedir.

MOVAPARK amaç ve faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerin sınıflandırılması belirtildiği şekilde olup, kişisel verileri işlenen veri sahibi kişilerin sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

SINIFLANDIRMASI

AÇIKLAMA

Ziyaretçi/Müşteri

Movapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni alışveriş, iş ve gezi gibi çeşitli amaçlarla ziyaret edenler ile Alışveriş ve İş merkezinde yer alan ticari işletmelerin mal ve hizmet sattıkları gerçek kişiler

Çalışan

MOVAPARK yönetim çalışanları ile Alışveriş ve Yaşam merkezi kiracı çalışanları

Eski Çalışan

MOVAPARK’da çalışır iken istifa emeklilik vb. sebeplerle ayrılmış gerçek kişiler.

Pay Sahipleri

İstanbul Yeditepe Turizm Eğitim Sağlık ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin hisselerine sahip gerçek ve tüzel kişiler

 

MOVAPARK, kişisel veri ve kişisel veri sahiplerine ilişkin yaptığı bu sınıflandırma kapsamında elde ettiği kişisel verileri KVK Kanunu ve MOVAPARK Politikası kapsamında belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak işlemektedir.

MOVAPARK tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce MOVAPARK aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

MOVAPARK tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 8 ve 9 uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

MOVAPARK tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 

8. AKTARIM YAPILACAK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SINIFLANDIRMASI VE AMAÇLARI

 

MOVAPARK’nın gerek çalışanlarına karşı olan yükümlülüklerini gerekse ziyaretçileri/müşterilerine karşı sunacağı hizmet kalitesini artırmak amacı ile hukuki statüsü gereği kişisel veriler sadece aktarım amacıyla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere aktarılmaktadır.’

Bu kapsamda aktarım yapılabilecek üçüncü kişi sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir;

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Amacı

Bankalar

MOVAPARK’nın faaliyetleri ve amacı kapsamında yapılacak ödeme ve menfaatler için anlaşılan Bankaları tanımlamaktadır.

İş ortakları, pay sahipleri ve çalışanlar adına Banka nezdinde yapılan ödemeler ve Bankalar tarafından MOVAPARK, iş ortakları ve çalışanlara sağlanan menfaatlerle sınırlı olmak üzere.

Hizmet Sunucusu

MOVAPARK’nın amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak Hizmet Sözleşmesi imzalamak suretiyle hizmet veren gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır.

Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak amaca uygun ve hizmetle sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Kuruluşlar

MOVAPARKnın tüzel kişiliği ile ilgili olarak ilgili Kanun ve mevzuatlar gereği bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır.

SGK, Milli Piyango İdaresi, Mahkemeler, İcra Daireleri, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kurumlar, Noter, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil vb. kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen amaçla sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre MOVAPARK’dan bilgi almaya yetkili özel hukuk kişileri tanımlanmaktadır.

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

9. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

 

MOVAPARK tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme” metni hazırlanmış olup, ilgili kişilere bilgilendirme metni ile KVK Kanununda öngörülen şekilde ve sürelerde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilgilendirme metninde veri sorumlusu MOVAPARK unvanı, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11 nci maddesindeki haklarına ilişkin aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır.

Ayrıca bu metin ile de MOVAPARK’nın kişisel verilerin korunması ve işlenmesi usul ve esasları belirlendiği kadar ilgili kişiler KVK Kanunu kapsamında ayrıntılı olarak da aydınlatılmakta ve bilgilendirilmektedir.

MOVAPARK, KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü zaman kısıtlaması olmaksızın değişik tarih ve şekillerde yerine getirmektedir. Bu kapsamda gerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Metni gerekse belirlenen MOVAPARK Politikaları ile KVK Kanunu kapsamındaki diğer aydınlatıcı ve bilgilendirici hususlar başta kamuoyuna açık şekilde www.movapark.com.tr internet adresi olmak üzere duyurulmaktadır.

Ayrıca MOVAPARK tarafından tüm bu hususlar elektronik posta, SMS, posta kanalı ve belirlenecek diğer yöntemlerle kişisel veri sahiplerine bildirilecektir.

MOVAPARK tarafından yapılacak bu aydınlatma ve bilgilendirme aşamasında gerekmesi halinde katmanlı bilgilendirme yöntemi de dahil birçok farklı yöntemler kullanılabilecektir.

 

10. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANMASI BAŞVURUSU YÖNTEMİ

 

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

10.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

10.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahip bulunmaktadır.

 

Kişisel verileri işlenen kişi MOVAPARK’ya başvurarak belirtilen haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak bildirmesi halinde, MOVAPARK tarafından talebin niteliğine göre başvuruya 30 gün içinde herhangi bir ücret alınmaksızın cevap verilecektir. Ancak KVK Kurulu tarafından taleple ilgili herhangi bir ücret alınmasının düzenlenmesi halinde, belirlenen tarife kapsamındaki ücret alınabilecektir.

Yapılacak başvurular doğrudan MOVAPARK’ya yazılı olarak yapılabileceği gibi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle yapılması da mümkündür. MOVAPARK’ya yazılı olarak yapılacak başvurularda; talepte bulunan ilgili kişinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte yapılan başvuruya ilişkin açıklama ve kullanılmak istenen hakka ilişkin taleplerin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İşlem güvenliği açısından ilgili kişinin kimliği tespit edilemeyeceğinden e- posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MOVAPARK’ya yapılan başvurular ve talepler titizlikle incelenerek, başvuru ve talepler en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak neticelendirilecek ve neticeden ilgili kişiye bilgi verilecektir.

MOVAPARK tarafından yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

MOVAPARK tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı vardır.

 

11. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ ve GİZLİLİĞİ

 

MOVAPARK işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda veri güvenliği ve gizliliğinin sağlanması açısından;

12.VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 

MOVAPARK tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler MOVAPARK tarafından alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

MOVAPARK tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

MOVAPARK tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

MOVAPARK kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

 

13. GÖZETİM ve DENETİM

 

İşbu “İstanbul Yeditepe Turizm Eğitim Sağlık ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” MOVAPARK Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olup, kişisel verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVK Kanunu, ilgili mevzuat ve Yönetmelikler ile işbu MOVAPARK Politikasına uygun şekilde hareket edilmesinin gözetim ve denetimi veri sorumlusu sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

Diğer Kampanya, Etkinlik ve Haberler...
2. Geleneksel ''Bu İş Zeka İster” Turnuvası Movapark’ta Tamamlandı! Aşkın En Güzel Şarkıları Movapark’ta Söylendi Nev Movapark'ta
Vikingler Movapark’a Yelken Açtı! YILIN LEZZETLİ YARIŞMASI MOVAPARK’TA 2. Akıl ve Zeka Turnuvası 22 Şubat'ta Movapark AVM'de!
2. Akıl ve Zeka Turnuvası 22 Şubat'ta Movapark AVM'de! Viking Köyü Movapark'ta Seni Bekliyor! 4. Movapark Kitap Günleri
Movapark 4. Kitap Günleri Etkinlik 1. Mardin Sanat Buluşması 5.Geleneksel Movapark Satranç Turnuvası başarıyla tamamlandı!
Movapark’ta Aile Ve Çocuk Festivali Kral Şakir ve Necati Abi Movapark’ta Çocuklarla Buluştu! Movapark’ta Aile Ve Çocuk Festivali
Aile Çocuk Festivali Movapark AVM’de! Movapark 11. Aracını Talihlisine Teslim Etti!  Movapark’ta Geleneksel Aşure İkramı
Oğuzhan Koç konseri Movapark’ı Salladı! Movapark 8. Yaşını Kutluyor! Movapark’ta Ramazan Bir Başka Güzel!
Movapark’ta Balmumu Heykel Müzesi Ramazan Etkinlikler 2. MOVAPARK RESİM YARIŞMASI TAMAMLANDI!
 23 Nisan Coşkusu Movapark’ta! Movapark'ta Karadeniz Rüzgarı Esti! 2. Movapark Resim Yarışması
Zeka Dolu Rekabet Tamamlandı Kırık Oyuncağını Getir, Engelli Dostlara Umut Olsun Projesi Kutup Macerası Movapark’ta!
Çocuklar Hayal Etti, Movapark Gerçekleştirdi. 3.Movapark Kitap Günleri 4.Geleneksel Satranç Turnuvası Movapark’ta heyecanla tamamlandı!
Movapark 4.Geleneksel Satranç Turnuvası müsabakasına hazır mısın? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Movapark’ta Kutlandı! Bi Mola
Movapark’ta Aşure İkramı Movapark’a Gel Hediyeni Al Kampanyası “Movapark’la Toyota’nın Keyfini Sür” kampanyasının talihlisi belli oldu!
Duyduk Duymadık Demeyin Ramazan Etkinlikleri Movapark’ta! Okuma Şenliği Movapark’ta! Movapark’ta Yine Streetball Heyecanı Yaşandı!
Ufotürk Uzay Gemisi Movapark’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Movapark’ta Coşku ile Kutlandı! UfoTürk uzay gemisiyle Movapark’tan uzayın derinliklerine ve Mars’a yolculuk yapmaya hazır mısınız?
Çanakkale Şehitleri Movapark’ta Anıldı! Efsanevi Uçan Hollandalı Gemisi Movapark’ta! Efsanevi Uçan Hollandalı gemisi Movapark'ta!
Yeni Yıl Atölyeleri Hayaller Miniklerimize Teslim Edildi. Minikler yeni yılda hayallerindeki dostlarını çiziyor.
Yılın Son Konseri Movapark’tan! Movapark’ın Çalışanlarına Ve Misafirlerine Lokum Ve Gülsuyu İkramı 3.Geleneksel Satranç Turnuvası Movapark’ta Gerçekleşti!
Movapark 3.Geleneksel Satranç Turnuvası müsabakasına hazır mısın? Zeka oyunları Merve Özbey
Dinozorlar Dünyası Movapark’ta! Movapark’ta Dünya Kalp Günü! Aşure İle Hep Birlikte!
Neşe dolu Sokak Oyunları atölyesi 14.00-16.00 saatlerinde çocuk etkinlik alanında devam ediyor.Kaçırmayın üzülürsünüz! Pratik ve Organik Fikirler Yusuf Güney Movapark’ı Salladı!
Movapark’ta bugün kimseye söz vermiyorsunuz! Movapark'ta Makey Makey Etkinliği Movapark'ta Plaj Voleybolu
Movapark Kitap Günleri Movapark Kadın Emek Pazarı K-adın Temalı Resim Sergisi
Movapark Streetball Tarım Atölyesi Coşku Dolu Ramazan Movapark’ta!
Movapark’ın Kütüphanesi Açıldı! Ekonomist Yazar Mehmet Hasan Eken Movapark’taydı!  K-Adın Konulu Resim Sergisi!
Movapark’ta Kadın Emek Pazarı! 19 Mayıs Coşkusu Streetball Turnuvası İle Yaşandı! Movapark Resim Yarışması Hayalleri Buluşturdu!
Movapark’ın Çocuk Bahçesi Tamamlandı! Movapark’ta Çocuk Bayramı Yolculuğu! Çocuklar Movapark’ta Kendi Bahçelerini Yapıyor!
Herkes İçin Spor Federasyonu Movapark’taydı! Damla Koleji Öğrencileri Movapark’ta! Movapark’ta Çocuklar kendi bahçelerini yapacaklar
Kanserle Mücadele Edenler Movapark’taydı! Elite Plus ile Çiftler Yarışıyor! 1.İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması
Movapark’ın çalışanlarına ve misafirlerine lokum ve gülsuyu ikramı 8 Mart Movapark’ta Rezan Kiraz ile coşkuyla kutlandı. Aşkın Dili Movapark’ta Buluşturdu!
Arabanız Movapark’tan kampanyasının talihlisi belli oldu! Movapark'tan Çocuklara Yeni Yıl Sürprizi! Movapark Fırsat Noktası'nda Bu hafta Gs Store, A Spor ve Toyzzshop ürünlerini sergiledi.
Movapark’ta Sağlıklı Bi’Dünya etkinliği düzenlendi. Movapark’ta Suriyeli Kadınların el emeği ile ürettikleri sabunlar Movapark’ta 3. haftasında tekrardan satışa sunuldu. Movapark'ta Sağlıklı Bi'Dünya!
Movapark'ta Depoları Boşaltıyoruz! Movapark Hobi Atölyesinde gel beraber lego oynayalım! Arabanız Movapark'tan
Movapark'ta, Kadınlar Bi'Dünya! Yeni Mevsim Yeni İndirimlerle! Movapark Çiçek Yapım Etkinliği Barış Dolu Ramazan
Mardin’in prestij projesi Movapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi 5. yaşına girdi. 2016 STREETBALL TURNUVASI MOVAPARK’TA YAPILDI! 19 Mayıs
Prof. Dr. Aziz Sancar'a hazırladığımız ve sizlerin duygu düşüncelerinizi yazdığınız defterimizi ilettik. Movapark'tan bir ilk daha! 2.Geleneksel Movapark Satranç Turnuvası
MOVAPARK’TA ANNELER GÜNÜ COŞKUSU Sibel Kılıç ile Basın Bowling Turnuvası
Aquapark açıldı. Kitaplar yolunuza ışık olsun diye Movapark'tan yeni sosyal sorumluluk projesi. Movapark'ta Büyük Yarışa Hazır Mısın?
İLKER ABİ İLE KUKLA SAATİ Bilim ve İnovasyon Günleri Kurabiye Yapım Atölyesi
MOVAPARK’TA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ! EN LEZZETLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MOVAPARK’TA! İLYAS YALÇINTAŞ MOVAPARK’TA SEVENLERİYLE BULUŞTU!
Movapark, Pasaport Pizza’dan “Sevdiğime Pizza Yapıyorum” etkinliği! Movapark, Pasaport Pizza’dan “Sevdiğime Pizza Yapıyorum” etkinliği! YALANCI ÇOBAN VE BİR BİR İKİ OYUNU MOVAPARK'TAYDI
YALANCI ÇOBAN VE BİR BİR İKİ OYUNU MOVAPARK'TAYDI BÜLENT ÇOLAK'TAN KARNE HEDİYENİ AL! BÜLENT ÇOLAK'TAN KARNE HEDİYENİ AL!
Marima Makarna ile Makarnamı Yapıyorum Mardin Movapark Sömestr Şenliği Başladı. Movapark'tan Sömestr Sürprizi!
ÇOCUKLARIN KARNE HEDİYESİ MOVAPARK’TAN! 100 TL Alışveriş yap İndirimli Biletini Al Çocuklar Movapark'ta Gülsün!
MOVAPARK'TA ÇEKİLİŞ VAR MOVAPARK ÇEKİLİŞ ÖNCESİ EĞLENCELİ GÖSTERİLER MOVAPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BEKLENEN GÜN GELDİ!
Movapark Çocuk Hobi Kulübü’nde bu hafta sonu dev yılbaşı kartı boyuyoruz. Movapark Kiğılı'da Yeni Yıla Özel Kampanya Colin’s Mağazasında Yeni Yıla Özel İndirim Fırsatı!
HİÇ BÜYÜMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN TOYZZ SHOP MOVAPARK’TA! Kiğılı’da NET %60 İNDİRİM 12 Aralık Mağazacılar Günü...
Ev tekstilinin devi Opema’dan Movapark ziyaretçilerine özel kampanya! English Home'dan %50 indirim! Ağız ve Diş sağlığı
14 Kasım Dünya Diyabet Günü Dvid Walker'dan Mis Gibi Kokan Öğretmenlerimize Hediye... Gönül Kahvesi Öğretmenlere Özel %20 İndirim.
Aziz Sancar Özel Defteri Movapark'ta 29 EKİM’DE GENÇLER MOVAPARK’TA BULUŞTU! Movapark’ta olduğunuz her an bizim için çok kıymetli.
Ödüllü Koşu Yarışı ve Dövüş Sanatları Gösterisi englısh Home dan Movapark'a Özel Tüm Ürünlerde %50 İndirim. Mng Kargodan Bayram İndirimi
Çocukların El Becerileri Gelişsin Diye... Çocukların El Becerileri Gelişsin Diye... Movapark'tan Eskiyi Getir Yeniyi Götür Kampanyası.
Mova Parktan Telkari Kursu Yağlı Boya Resim Sergisi Popeyes'ın terbiyeli tavukları Movapark'ta.
Kan Kardeşim Olur musun?
MovaPark Kiralama