Movapark araç kampanyası – Mova Park
Menü
×
Movapark araç kampanyası

İlgide kayıtlı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Şirketinizce 05.06.2024 tarihinde saat 10:00’da başlayıp 06.10.2024 tarihinde saat 22:00’da sona erecek kampanya tarihleri arasında Mardin ili Kızıltepe ilçesinde bulunan şirketinize ait Movapark Alış Veriş Merkezi içindeki tüm mağazalardan (Movapark Alışveriş Merkezi İçerisinde bulunan Bankadan yapılan işlemlere ait makbuzlar, Tütün ve Tütün mamulleri, Alkollü içeceklere ait fişler ve Mobil/Sabit telefon ve internet Fatura ödemeleri, TL/dk yüklemeleri hariç) aynı gün içerisinde toplamda 950-TL ve katları tutarında (her 950-TL’ye bir çekiliş hakkı) alışveriş yapıp fiş/faturalarını danışma bankosuna giderek ibraz eden müşterilere üzerinde çekilişe katılım no., ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilmesine yönelik olarak yürütüleceği ve çekilişinin 12/10/2024 tarihinde saat:15.00’de (İkramiye; 1 kişiye 2024 model CİTROEN C3 FEEL BOLD 1.2 PURETECH 83 HP MT5 SMR KIRMIZI RENK otomobil) Movapark Avm Zemin Kat- Turgut Özal Mahhallesi Mardin Caddesi Havaalanı Yanı No:416 Kızıltepe/Mardin adresinde yapılacağı bildirilen karşılığı nakit olmayan piyangonun düzenlenmesine,

04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’te ve başvuru yazınızda belirtilen esas ve usullere uyulması şartıyla, Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde izin verilmiştir.

İzin verilen söz konusu karşılığı nakit olmayan piyangonun düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesi zorunludur:

1-Duyurularda ve reklamlarda;
-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan iznin tarih ve sayısı,
-Piyangonun başlangıç ve bitiş tarihleri ile geçerli olan Alışveriş Merkezi,
-Çekilişe katılma şekil ve şartları,
-Çekilişin tarihi, saati ve adresi,
-Taahhüt edilen ikramiyenin adet, tip, marka, model ve fiyatı,
-Movapark Alışveriş Merkezi İçerisinde bulunan Bankadan yapılan işlemlere ait makbuzlar, Tütün

ve Tütün mamulleri, Alkollü içeceklere ait fişler ve Mobil/Sabit telefon ve İnternet Fatura ödemeleri, TL/dk yüklemelerinin çekilişe dahil edilmeyeceği,

-Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden katılımcıların çekiliş haklarının da iptal edileceği,

-Katılımcıların kampanya süresi boyunca, fiş/faturalarını ibraz etmek sureti ile bilgisayar çıktılarını alabilecekleri,

-Ad, soyad ve telefon bilgilerinden her hangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyeceği,

-Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilanın tebliğ için yeterli olacağı,

-Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatının katılımcıların sorumluluğunda olacağı,

-İkramiye tesliminde fiş/fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazının zorunlu olduğu,

-Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmelerinin zorunlu olacağı,

-İstanbul Yeditepe Turz. Eğt. Sağ. ve İnş.Tic.A.Ş. ve Movapark Alış Veriş Merkezi içerisindeki mağaza çalışanları ile 18 yaşından küçüklerin düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamayacakları, katılmış ve kazanmış olsalar da bu ikramiyenin verilmeyeceği,

-ÖTV ve KDV hariç diğer yasal yükümlülüklerin talihlilere ait olduğu,

-Talihlilerin hangi tarihte ve ne şekilde ilan edilecekleri, açık bir şekilde belirtilecektir.

2-Yazılı ve görsel tüm reklam ve tanıtımlar açık, net ve anlaşılır olacak, izin yazımız harici yanıltıcı unsurlar taşımayacaktır.

3-Kampanya kapsamındaki tüm işlemler ile yazılı/görsel reklam ve tanıtımların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde hukuki ve cezai her türlü sorumluluk Şirketinize ait olacaktır.

4-Çekilişten önce, katılım şartını yerine getiren müşterilerin çekilişe katılım numarası, ad,soyad, doğum tarihi, adres ve telefon bilgilerini içeren (Çekilişe katılım no., ad, soyad, telefon bilgileri dışında diğer bilgileri eksik olsa dahi katılımcıların çekilişe dahil edilmeleri gerekmektedir.) katılım listesi, katılımcılara verilen çekilişe katılım numaraları üzerinden oluşturulacak (katılımcılara verilen bilgisayar çıktısı üzerinde yer alan çekiliş numaraları dışında ayrı bir numara verilmeyecektir.) ve izin yazımız ekinde belirtilen forma uygun CD’ye kaydedilerek kontrol edilmek üzere çekiliş tarihinden en az iki iş günü önce notere teslim edilecektir.

Çekilişe başlamadan önce noter tarafından, izlemek üzere çekiliş mahallinde bulunanlara yukarıda yapılan işlemler açıklanacaktır.

Söz konusu CD’ye herhangi bir nedenle geçersiz sayılan alışveriş işlemleri için verilen çekiliş katılım numaraları da dahil edilecek ancak karşısına “İptal Edilmiştir” açıklaması yapılacaktır.

5-Karşılığı nakit olmayan piyango düzenleyen yetkililer tarafından noter huzurunda yapılacak çekiliş; katılım listesinin kayıtlı olduğu CD’nin notere ibraz edilmesi üzerine, kampanya kapsamında CD’de kayıtlı en son verilen çekilişe katılım numarasının toplam rakam haneleri adedi kadar içini göstermeyen torba veya kutulara yeterli adette konulan numaralı toplarla çekilmesi suretiyle gerçekleştirilecek, öncelikle 1 asıl talihli belirlendikten sonra 1 yedek talihli belirlenecek, İkramiyenin varsa geçersiz sayılan alışveriş işlemleri için verilen çekilişe katılım numarasına isabet etmesi halinde ise o ikramiyeye ait çekiliş yenilenecektir. Çekiliş tutanağında, çekilişe toplam katılım sayısı ile bunlardan geçerli ve geçersiz sayılanların toplam adetleri, İdaremizin izin tarihi ve sayısı, çekiliş tarihi, saati ve adresi, çekiliş şekli ile asıl-yedek talihlilerin çekilişe katılım no., ad-soyad, telefon bilgileri belirtilecektir. Adres, doğum tarihi bilgileri biliniyor ise çekiliş tutanağında yer alacaktır.

6-Çekilişin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, çekilişe nezaret eden noter tarafından katılım listesinin kayıtlı olduğu çekilişin yapıldığı CD ambalajlanıp, üzerine ait olduğu kampanya izin tarih ve sayısı, çekiliş tarihi ile düzenleyici adı da yazılarak mühürle kapatılacaktır.

7-a)Çekiliş sonucu; izin yazımız ekinde gönderilen ilan örneğinde yer alan özelliklerde ve başvuru dilekçesi ile kampanya duyurularında belirtilmiş tarihte ve gazetede yayımlanacak, gazete aslı İdaremize gönderilecektir.

b)Asıl talihliye; çekilişten hemen sonra kazandığı ikramiye ile bu ikramiyeyi hangi tarihe kadar başvurarak teslim alabileceği, aynı tarihte yedek talihliye, asıl talihlinin süresinde başvurmaması halinde ikramiyenin teslim edilebileceği taahhütlü posta yoluyla bildirilecek, asıl talihlinin ikramiyesini belirtilen süre içinde başvurarak teslim almaması halinde yerine yedek talihliye ikramiye teslim edilecektir.

c)Talihliden kimlik dökümlü noter onaylı ibraname alınacak ve bu belgeye ruhsat fotokopisi ile Şirketiniz tarafından veraset ve intikal vergisinin stopajının yapıldığına ilişkin beyanname ve ödeme makbuzu fotokopileri eklenecektir.

Yukarıda belirtilen hususların yerine getirildiğine ilişkin belgelerin İdaremize gönderilmesinden sonra, bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme sonucunda taahhütlerinizin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespiti halinde ve ikramiyelerin son teslim tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre sonunda teminatınız iade edilecektir. Aksi takdirde, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Kampanya sonucunda; diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla karşılığı nakit olmayan piyango ile ilgili tüm belgelerin ikramiye son teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Şirketinizce saklanması gerekmektedir.

Katılımcıların eksiksiz ve objektif kurallar içerisinde düzenlemeye iştirak ettirilmesi ve bunu sağlayacak kayıtların güvenli bir şekilde tutularak çekiliş için hazırlanması tümü ile düzenleyicinin sorumluluğu altında olup; yukarıda belirtilen yükümlülüklerin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi durumunda, İdarece bedeli teminattan karşılanmak üzere basın yoluyla kamuya duyurulabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederiz.